Přeskoč na menu

Pokyny pro účastníky expedice Drsoň 2006

Obsah

Časový rozvrh

Odjezd
28.7.2006 v 21­.16 z vlakové­ho nádraží v Příbrami (sraz je již v 21.00)
28.7.2006 v 21­.06 z vlakové­ho nádraží v Táboře (doporučený sraz je v 20.50)
Příjezd
30.7.2006 do 17­.00 na vlakové nádraží v Příbrami resp. v  Táboře (pouze odhad)
Zahájení
Po příjezdu na místo začátku expedice bude účastníkům zváženo vybavení a podány doplňující pokyny. Podepsáním prohlášení bude expedice zahájena.
Ukončení
Expedice bude ukončena na stanoveném místě, v dobu oznámenou během zahájení expedice, nebo v okamžiku, kdy expedici absolvují všechny skupiny.

Doplňujíci informace

Doporučená literatura
podmínky účasti na expedici
mapy Táborska, Písecka, Třeboňska a okolí
Doporučené vybavení
prezervativ nebo igelitový pytel (viz zákaz používaní mostů)
pláštěnka nebo druhý prezervativ (viz zákaz využívání přístřeší)
propisovací tužka (viz získávání podpisů)
Poznámky
do expedice budou zařazeny minimálně dvoučlenné skupiny
každá skupina obdrží během zahájení vhodně upravanou ofocenou mapu cílové oblasti, seznam kontrolních bodů, expediční deník a bude jí oznámeno místo a doba ukončení expedice
Kontakt (Organizační výbor)
Petr Svoboda

Podmínky účasti

 1. Před zahájením expedice musí každá skupina splňovat tyto podmínky:
  1. Mít maximálně 2,25 kg vybavení. Do tohoto limitu nebudou zahrnuty věci uvedené v dodatku A. Pro stanovení hmotnosti bude směrodatná váha organizačního výboru.
  2. Mít všechny věci zakázané v dodatku B uložené v obálce, kterou obdrží od Organizačního výboru. Obsah obálky také podléhá vážení.
  3. Svým podpisem potvrdit, že se expedice účastní na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.
  4. Složit příspěvěk do expedičního fondu, ze kterého bude hrazena repatriace hrdinně zesnulých účastníků expedice a nezbytné výdaje Organizačního výboru. Výše příspěvku bude určena Organizačním výborem.
 2. Během trvání expedice musí všechny skupiny dodržovat následující pravidla:
  1. Nesmí se ptát nikoho na cestu. To zahrnuje jak osoby neúčastnící se expedice, tak osoby, které jsou členy jiných skupin.
  2. Nesmí prozradit nikomu mimo svou skupinu cíl cesty. To se týká i dílčích cílů.
  3. Nesmí se nikoho ptát na datum nebo čas.
  4. Nesmí nikoho požádat o hmotnou věc, ani ji od nikoho přijmout. Jedinou výjimkou je žádost o pramenitou vodu.
  5. Nesmí během expedice požít žádnou potravinu. Mezi potraviny se počítá všechno kromě pramenité vody. Výjimkou jsou věci v seznamu výjimek, který je součástí dodatku B a potraviny přidělené Organizačním výborem během zahájení expedice.
  6. V každém označeném kontrolním bodě, jejichž seznam dostane před zahájením expedice, musí získat podpis do expedičního deníku od svéprávné plnoleté osoby. Účastníci expedice nejsou považováni za svépravné osoby.
  7. Nesmí použít žádný most, lávku nebo jakékoli jiné člověkem vytvořené přemostění. To se týká i výpustí z vodních nádrží (např. z rybníků a z přehradních nádrží) a přemostění nevedoucích přes vodní plochy. Přírodních nebo vlastnoručně vyrobených přemostění se zákaz netýká.
  8. Nesmí vstoupit do budovy, ani pod žádné jiné uměle vytvořené přístřeší. To se týká i autobusových a vlakových zastávek, seníků, zemljanek, kadibudek nebo přesahů střech, nebo čehokoli, pod co se lze schovat a není to přírodního původu. Tímto zákazem jsou samozřejmě opět postiženy i mosty a lávky.
  9. Nesmí použít žádný dopravní prostředek. To se týká jak dopravy motorovými nebo nemotorovými vozidly, tak dopravy pomocí lodí.
  10. Nesmí otevřít obálku obsahující zakázané věci z dodatku B.
  11. Nesmí se rozdělit na dobu delší než krátkou. Skupina je vždy hodnocena jako celek.
  12. Musí se dostavit do místa ukončení expedice před stanoveným limitem a ohlásit se Organizačnímu výboru.
 3. Postihy za porušení podmínek účasti na expedici:
  1. Pokud skupina poruší podmínku o maximální hmotnosti bude penalizována třemi hodinami za každý započatý čtvrt kilogram přes limit.
  2. Pokud skupina nesplní podmínky nutné k regulérnímu zahájení expedice, jiné než uvedené, nebo poruší během expedice jakoukoliv stanovenou podmínku, bude z expedice vyloučena.
 4. Získání titulu DRSOŇ 2006 respektive MĚKOŇ 2006
  1. Titul DRSOŇ 2006 získá po ukončení expedice každý účastník, který splnil všechny podmínky účasti na expedici nebo během expedice hrdinně zahynul.
  2. Titul MĚKOŇ 2006 získá automaticky každý účastník, který byl z expedice vyloučen, nedokončil ji, nebo se nedostavil bez řádné omluvy na zahájení expedice.

Dodatek A

Seznam věcí nepodléhajících vážení:

 1. Boty, které má účastník expedice na nohou. Maximálně však jeden pár.
 2. Spodní prádlo(1). Maximálně však jeden kus nebo pár od každého druhu.
 3. Nepostradatelné věci osobní potřeby(1) (např. berle, velmi silné brýle, kardiostimulá­tor atp.).
 4. Jeden kus klasické max. 1,5l PET-láhve s pramenitou nesycenou a nechucenou vodou. Další nádoby a nádoby z jiných materiálů se váží včetně obsahu.
 5. Věci, které účastníkům předá Organizační výbor během zahájení expedice.

(1) Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout, co do této kategorie spadá.

Dodatek B

Seznam nepovolených věcí:

 1. Navigační prostředky (např. mapy, kompas, hodinky, sextant, přístroje GPS, atp.).
 2. Prostředky dálkové komunikace (např. mobilní telefon, vysílačka, pager, atp.).
 3. Platební prostředky (např. peníze, drahé kovy, platební karty, telefoní karty, šeky, atp.).
 4. Zdroje světla (např. elekrické svítilny, svíčky, atp.).
 5. Nástroje k rozdělání ohně (např. zapalovače, sirky, křesadla, čočky, třecí dřívka, atp.).
 6. Zdroje elektrické energie.
 7. Povzbuzující prostředky (např. drogy, kávu, cigarety, alkohol, atp.).
 8. Potraviny (např. chléb, cukr, čokoláda, tvarohové buchty, atp.).

Výjimky ze seznamu nepovolených věcí:

 1. Věci, které obdrží účastníci od Organigačního výboru během zahájení expedice.
 2. Lékařem předepsané pravidelně užívané léky. Mimo povzbuzujících prostředků, vitamínů a umělé výživy.
 3. Jedna krabička sirek do rozměru 53×38×18 mm.