Přeskoč na menu

Pokyny pro účastníky expedice Drsoň '99

Obsah

Časový rozvrh

Odjezd
5.8.1999 v 15­.24 z Hlavního nádraží v Praze
Příjezd
8.8.1999 v 21­.59 na Hlavní nádraží v Praze
Zahájení
Po příjezdu na místo začátku expedice budou účastníkům zvážena zavazadla a podány doplňující pokyny. Podepsáním prohlášení bude expedice zahájena.
Ukončení
Expedice bude ukončena v koncovém bodě, v dobu oznámenou během zahájení expedice.

Doplňujíci informace

Doprava do Prahy (z Příbrami)
autobusem v 13.30 (Cup tour)
Doprava z Prahy (do Příbrami)
autobusem v 23.00 (Cup tour)
Doporučená literatura
podmínky účasti na expedici
mapy jižních Čech a jižní Moravy
Doporučené vybavení
igelitový pytel (viz zákaz používaní mostů)
propisovací tužka (viz získávání podpisů)
Poznámky
každá skupina obdrží během zahájení ofocenou mapu cílové oblasti, seznam kontrolních bodů, místo a dobu ukončení expediceexpediční deník
skupiny budou dvoučlenné a budou sestaveny na základě dohody účastníků
Kontakt (Organizační výbor)
Petr Svoboda

Podmínky účasti

 1. Před zahájením expedice musí každý účastník splňovat tyto podmínky:
  1. Mít maximálně 3 kg osobních věcí. Do tohoto limitu nebudou zahrnuty věci uvedené v dodatku A. Pro stanovení hmotnosti bude směrodatná váha Organizačního výboru.
  2. Mít jen tolik potravin, aby se jídlo všech členů skupiny dalo zcela přikrýt víčkem od ešusu. Rozhodující je velikost víčka dodaného Organizačním výborem. Jako potraviny není povoleno mít glukózu a energetické nápoje.
  3. Mít všechny věci uvedené v dodatku B uložené v obálce, kterou obdrží od Organizačního výboru.
  4. Svým podpisem potvrdit, že se expedice účastní na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.
  5. Být členem nějaké skupiny.
 2. Během trvání expedice musí všichni členové skupiny dodržovat následující podmínky:
  1. Nesmí se ptát nikoho na cestu. To zahrnuje jak osoby neúčastnící se expedice, tak osoby, které jsou členy jiných skupin.
  2. Nesmí prozradit cíl cesty nikomu mimo svou skupinu. To se týká jak koncového cíle expedice, tak i cílů dílčích.
  3. Nesmí se nikoho ptát na datum nebo čas.
  4. Nesmí nikoho požádat o hmotnou věc, ani ji od nikoho přijmout, aniž by nevykonal dostatečnou protisluzbu. Jedinou vyjímkou je žádost o vodu.
  5. V každém kontrolním bodě, jejichž seznam dostane před zahájením expedice, musí získat podpis do expedičního deníku od svéprávné plnoleté osoby. Účastníci expedice nejsou považováni za svépravné osoby.
  6. Nesmí použít žádný most, lávku, hráz přehradní nádrže nebo jakékoli jiné člověkem vytvořené přemostění. To se týká i přemostěmí nevedoucích přes vodní plochy. Přírodních nebo vlastnoručně vyrobených přemostění se zákaz netýká.
  7. Nesmí použít žádný dopravní prostředek ani pro svojí přepravu ani pro přepravu svých věcí. To se týká jak dopravy motorovými nebo nemotorovými vozidly, tak dopravy pomocí lodí.
  8. Nesmí otevřít obálku obsahující věci z dodatku B.
  9. Musí se dostavit do koncového bodu expedice před jejím ukončením a ohlásit se Organizačnímu výboru.
  10. Nesmí opustit trvale svou skupinu. Skupina je vždy hodnocena jako celek.
 3. Postihy za porušení podmínek účasti na expedici jsou tyto:
  1. Pokud účastník poruší podmínku o maximální hmotnosti nebo maximálním množství jídla, bude mu odebráno tolik jídla, aby obě podmínky splňoval.
  2. Pokud účastník nesplní podmínky nutné k regulérnímu zahájení expedice nebo poruší během expedice jakoukoliv uvedenou podmínku, bude vyloučen spolu se všemi členy své skupiny z expedice.
 4. Získání titulu DRSOŇ ‚99 respektive MĚKOŇ ‘99
  1. Titul DRSOŇ '99 získá při ukončení expedice každý účastník, který splnil všechny podmínky účasti na expedici.
  2. Titul MĚKOŇ '99 získá automaticky každý účastník, který byl vyloučen, nebo se nedostavil bez řádné omluvy na zahájení expedice.

Dodatek A

Seznam věcí nepodléhajících vážení:

 1. Boty, které má účastník expedice na nohou. Maximálně však jeden pár.
 2. Spodní prádlo. Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout, co do této kategorie spadá. Maximálně však jeden kus nebo pár od každého druhu.

Dodatek B

Seznam nepovolených věcí:

 1. Navigační prostředky (mapy, kompas, hodinky, sextant, přístroje GPS, atp.).
 2. Prostředky dálkové komunikace (mobilní telefon, vysílačka, pager, atp.).
 3. Platební prostředky (peníze, drahé kovy, platební karty, telefoní karty, šeky, atp.).
 4. Elektrické svítilny.
 5. Povzbuzující prostředky (drogy, kávu, cigarety, alkohol, atp.).